Sản phẩm Ttùng Gỗ

0 Comments

THÙNG GỖ, KIỂU 1.1

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

1- Thông tin sản phẩm:

           a) Kích thước phổ biến (Hầu hết được sử dụng trong các nhà máy):

                    + Kích thước 1: 1250 x 600 x 500 mm

                    + Kích thước 2: 1000 x 500 x 300 mm

           b) Chất liệu:

             Sản phẩm được làm từ chất liệu gỗ mới: gỗ tạp, gỗ thông

2- Chú ý:

           – Sản phẩm thùng gỗ có thể làm theo yêu cầu, bản vẽ, thiết kế của khách hàng.

           – Các sản phẩm thùng gỗ có thể được khử trùng.

1 – Product information:

            a) Dimensions popular (most used in the factory):

                     + 1 Dimension: 1250 x 600 x 500 mm

                     2 + Dimensions: 1000 x 500 x 300 mm

            b) Material:

              Our products are made from new wood: wood magazine, wood

2 – Note:

            – Product barrels may request, drawings, design of the customer.

            – Wooden products can be sterilized.

 THÙNG GỖ, KIỂU 2

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

1- Thông tin sản phẩm:

           a) Kích thước phổ biến (Hầu hết được sử dụng trong các nhà máy):

                    + Kích thước 1: 1250 x 600 x 500 mm

                    + Kích thước 2: 1000 x 500 x 300 mm

           b) Chất liệu:

             Sản phẩm được làm từ chất liệu gỗ mới: gỗ tạp, gỗ thông.

2- Chú ý:

           – Sản phẩm thùng gỗ có thể làm theo yêu cầu, bản vẽ, thiết kế của khách hàng.

           – Các sản phẩm thùng gỗ có thể được khử trùng.

1 – Product information:

            a) Dimensions popular (most used in the factory):

                     + 1 Dimension: 1250 x 600 x 500 mm

                     2 + Dimensions: 1000 x 500 x 300 mm

            b) Material:

              Our products are made from new wood: wood magazine, wood.

2 – Note:

            – Product barrels may request, drawings, design of the customer.

            – Wooden products can be sterilized.

 THÙNG GỖ, KIỂU 3

1- Thông tin sản phẩm:

           a) Kích thước phổ biến (Hầu hết được sử dụng trong các nhà máy):

                    + Kích thước 1: 1250 x 600 x 500 mm

                    + Kích thước 2: 1000 x 500 x 300 mm

           b) Chất liệu:

             Sản phẩm được làm từ chất liệu gỗ mới: gỗ tạp, gỗ thông.

2-  Chú ý:

           – Sản phẩm thùng gỗ có thể làm theo yêu cầu, bản vẽ, thiết kế của khách hàng.

           – Các sản phẩm thùng gỗ có thể được khử trùng.

1 – Product information:

            a) Dimensions popular (most used in the factory):

                     + 1 Dimension: 1250 x 600 x 500 mm

                     2 + Dimensions: 1000 x 500 x 300 mm

            b) Material:

              Our products are made from new wood: wood magazine, wood.

2 – Note:

            – Product barrels may request, drawings, design of the customer.

            – Wooden products can be sterilized.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.